امروز : سه شنبه 7 آذر 1402
مجله اینترنتی آقای آنلاین
دسته بندی فایل ها
جدیدترین محصولات

5 فروشگاه برتر سایت
ترجمه روان شناسی مقایسه درمان شناختی رفتاری مبتنی بر آموزه های اسلامی بر سلامت عمومی دانشجویان
دسته بندی ترجمه مقالات و کتب خارجی
بازدید ها 2,230
فرمت فایل docx
حجم فایل 368 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16
19,600 تومان
ترجمه روان شناسی - مقایسه درمان شناختی-  رفتاری مبتنی بر آموزه های اسلامی بر سلامت عمومی دانشجویان

فروشنده فایل

کد کاربری 1
کاربر

ترجمه روان شناسی -16 صفحه

Comparison of cognitive - behavioral therapy and cognitive-behavioral based on

Islamic teachings on general health of students

مقایسه درمان شناختی-  رفتاری مبتنی بر آموزه های اسلامی بر سلامت عمومی دانشجویان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی- رفتاری مبتنی بر آموزه های اسلامی

چكیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه دو روش درمان شناختی- رفتاری كلاسیك و شناختی – رفتاری مبتنی بر آموزه های اسلامی بر افزایش سلامت عمومی دانشجویان پرستاری اجرا گردید. در این پژوهش 45 دانشجو به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و بصورت تصادفی در سه گروه  15 نفری به نام های گروه آزمایش یک( شناختی- رفتاری كلاسیك)،  گروه آزمایش دو (شناختی رفتاری مبتنی بر آموزه های اسلامی) و  گروه كنترل جایگزاری شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) بود، که قبل و بعد از مداخله برای سنجش شدت نشانه ها به كار برده شد.  مداخلات هفته ای دو نوبت طی 10 جلسه دو ساعته برای دو گروه آزمون اجرا شد و گروه كنترل هیچ مداخله ای دریافت نكرد. تحلیل داده ها توسط آزمون تحلیل كوواریانس با استفاده از نرم افزار spss-18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد شدت علایم نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، اختلال عملکرد اجتماعی و افسردگی در طول مداخله برای هر دو گروه آزمایش 1(0001/0 >P) و آزمایش 2(0001/0 >P) در مقایسه با گروه کنترل كاسته شد. ولی روش شناختی- رفتاری مبتنی بر آموزه های اسلامی به طور معناداری بیش از روش شناختی- رفتاری كلاسیك موثر بود(033/0 >P). با توجه به اثربخشی درمان شناختی-رفتاری مبتنی بر آموزه های اسلامی در افزایش سلامت عمومی و همخوانی آن با فرهنگ، عقاید و باورهای مخاطبین و همچنین اهمیت یافتن نقش فرهنگ در آخرین منابع علمی از جمله DSM-5 ، پیشنهاد می شود از این روش در مداخلات روانشناختی استفاده گردد.

 واژگان كلیدی: سلامت عمومی، درمانگری شناختی- رفتاری كلاسیك ، شناختی- درمانگری رفتاری مبتنی بر آموزه های اسلامی

 

 Abstract

The purpose of the present study was to compare the effect of two methods classical cognitive-behavioral and cognitive-behavioral based on Islamic teachings on increasing the general health of nursing students. In this research, 45 students were selected by cluster sampling method and were randomly assigned to three groups of 15 persons including experimental group 1(classical cognitive-behavioral), experimental group 2 (cognitive-behavioral based on Islamic teachings) and control group. Data were collected by General Health Questionnaire (GHQ-28) which was used for assessing the intensity of symptoms before and after interventions. Experimental groups received 10 sessions of two-hour intervention twice a week and the control group did not receive any treatment. Data were analyzed by analysis of covariance (ANCOVA) using spss-18 software. Results showed that the intensity of body symptoms, anxiety, insomnia, social performance disorder and depression were decreased in the experimental group 1 and 2 (P<0/0001) compared to the control group. However, the cognitive-behavioral approach based on Islamic teachings was significantly more effective in general health of the students than the classical cognitive- behavioral  therapy (P<0/033).Considering the effectiveness of the cognitive-behavioral approach based on Islamic teachings in increasing the general health and its correspondence with culture, clients’ beliefs and the importance of the role of culture in scientific references including DSM-5, it is recommended that this method be used in psychological interventions.

Key words

General health, classical cognitive – behavioral therapy, cognitive-behavioral therapy based on Islamic teachings

References

Bagherian Sararoudi, R., Bahrami, E H., Saneei, H. (2008). Relationship between mucardial infarction and cognitive schemas of mucardial infarction. Research in psychological health, 2 (2): 29-39.

Janbozorgi, M. (2007). Religious Orientation and mental health. 31 (4): 345-350.

Hamidizadeh, S., Ahmadi, F., Asghari, M. (2006).Examining the effectiveness of relaxation training on anxiety and stress in age with hypertension.             , 8(2):45-51.

Khavaninzadeh, M., Ajehee, J., Mazaheri, M A. (2005). Comparison of student s’ attachment style with internal and external religious orientation. Psychology, 35, 227-247.

Dehghan Nayeri, N., Salehi, T., Asadi Noughabi, AA. (2008). Assessing the quality of work life, productivity of nurses and their relationship.                                                               Vol3, No. 8, 9, 27-37.

Daneshnia, E. (2007). Effectiveness of immunization training against stress on mental health of students Isfahan university. M. A.Dissertation: Allameh Tabatabaei  University.

Rohani, M., Rajaee, A., Kimiaee, S A., Malekzadeh, J., Behnamevashani, H. (2013). Effectiveness of religious cognitive – behavioral on hopelessness feeling,       and       in nursing. Health       management, 2 (3): 45-55. 

Sargolzaee M.R, Behdani F, Vosoogh I., Ghorbani, I. A study on the correlation between religiousactivities of sabzavar university study students and anxiety, depression, healthy life style, suicidsal thoughts, druds and substance abuse. The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health, Vol 4, 24-30. 2002.

Shams Alizadeh, N., bolhari, J., Shah mohammadi, D. (2001). Examining the epidemiological of mental disorders in a rural      . Andisheh va raftar. 7(1,2),26-19.

Asgari, P., Ehteshamzadeh, P.,Pirzaman, S. (2010). Relationship between spiritual coping and androgyny with psychological well-being in students.                                    ,22-33.

 Cerck, Klarck. (1997). Cognitive behaviour therapy. (Translated by Ghasemzadeh, H). Tehran: Arjmand.

Golparvar, M., Khaksar, S. (2009). General health students       of religious orientation, religious        and ?????????????? .Islam and psychology studies, 3 (4), 33-64. 

Yaghoubi, N., Nasr, M., Shahmohammadi, D. (1995). Relationship epidemiological mental disorders in rural and urban regions of ????????????????????.   Andisheh va Raftar, 1 (4), 55-64.

فایل های مرتبط ( 16 عدد انتخاب شده )
ترجمه کامپیوتر-دو فصل کتاب -توسعه مدل های اجزای زنجیره ای مارکوف
ترجمه کامپیوتر-دو فصل کتاب -توسعه مدل های اجزای زنجیره ای مارکوف

ترجمه کامپیوتر- بخشی از کتاب طراحی شبکه عصبی - مدل نورون و معماری شبکه
ترجمه کامپیوتر- بخشی از کتاب طراحی شبکه عصبی - مدل نورون و معماری شبکه

ترجمه مدیریت-اثرات متقابل ساختار شبکه و تنوع فرهنگی در قدرت و عملکرد تیم
ترجمه مدیریت-اثرات متقابل ساختار شبکه و تنوع فرهنگی در قدرت  و عملکرد تیم

ترجمه مدیریت- یکپارچه سازی مدیریت پروژه و مدیریت تغییرات سازمانی، ضرورتی اجتناب نا پذیر
ترجمه مدیریت- یکپارچه سازی مدیریت پروژه و مدیریت تغییرات سازمانی، ضرورتی اجتناب نا پذیر

ترجمه آمار - مدل سازی حمل و نقل
ترجمه آمار - مدل سازی حمل و نقل

ترجمه کامپیوتر- طرح خود سازمانی بر اساس معماری NFV و SDN برای شبکه های ناهمگن آینده
ترجمه کامپیوتر- طرح خود سازمانی  بر اساس معماری NFV و SDN  برای شبکه های ناهمگن آینده

ترجمه کامپیوتر -ابزارهای کلان داده : آپاچی هدوپ، مانگو دی بی، وکا
ترجمه کامپیوتر -ابزارهای کلان داده : آپاچی هدوپ، مانگو دی بی، وکا

ترجمه کامپیوتر و هوش مصنوعی - داده کاوی فازی برای سیستم های تشخیص فازی در شبکه های LTE
ترجمه کامپیوتر و هوش مصنوعی - داده کاوی فازی برای سیستم های تشخیص فازی در شبکه های LTE

ترجمه مقاله حقوق - داوری در حقوق بین الملل اقتصادی
ترجمه مقاله حقوق - داوری در حقوق بین الملل اقتصادی

ترجمه شهرسازی و معماری-چشم انداز برنامه ریزی شهری
ترجمه شهرسازی و معماری-چشم انداز برنامه ریزی شهری

ترجمه مدیریت - تحلیلی اکتشافی بر آثار متمایز تعادل کار و زندگی
ترجمه مدیریت - تحلیلی اکتشافی بر آثار متمایز تعادل کار و زندگی

ترجمه شیمی و مدیریت برنامه ریزی خطی و کاربردها
ترجمه شیمی و  مدیریت  برنامه ریزی خطی و کاربردها

ترجمه مدیریت-استراتژی های مدیریت تغییر برای اجزای موفقیت آمیز ERP
ترجمه مدیریت-استراتژی های مدیریت تغییر برای اجزای موفقیت آمیز ERP

ترجمه متالورژی - مطالعه بر پیشبینی عمر خستگی سوپرآلیاژ های پایه نیکل
ترجمه متالورژی - مطالعه بر پیشبینی عمر خستگی سوپرآلیاژ های پایه نیکل

ترجمه کامپیوتر - یک الگوریتم فرا ابتکاری الهام گرفته از طبیعت
ترجمه کامپیوتر - یک الگوریتم فرا ابتکاری الهام گرفته از طبیعت

ترجمه کامپیوتر-رفتار آبشاری در شبکه ها
ترجمه کامپیوتر-رفتار آبشاری در شبکه ها

پشتیبانی از تمامی بانک ها-همکاری در فروش فایل - فایل دارم دات کام

بالا