امروز : جمعه 31 شهریور 1402
مجله اینترنتی آقای آنلاین
دسته بندی فایل ها
جدیدترین محصولات

5 فروشگاه برتر سایت
وضعیت حقوقی معاملات با حق استرداد
دسته بندی حقوق
بازدید ها 673
فرمت فایل docx
حجم فایل 380 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 123
86,000 تومان
پایان نامه - سمینار - وضعیت حقوقی معاملات با حق استرداد

فروشنده فایل

کد کاربری 1029
کاربر

پایان نامه - سمینار حقوق-123 صفحه

((فایل docx و قابل ویرایش می باشد.))

بعد از پرداخت به راحتی همان لحظه می توانید آن را دانلود کنید.

پایان نامه -سمینار حقوق- وضعیت حقوقی معاملات با حق استرداد

Legal status of transactions with the right of refund

  قیمت انجام پایان نامه  از 500 هزار تومان تا 4 میلیون تومان متغیر است که پایان نامه های  آماده قیمت ناچیزی دارند.

پس منصف باشید و قیمت ها را با هم مقایسه کنید.

((((پایان نامه ها و تحقیق های تخصصی سایت حاصل زحمت محققین سایت می باشد و  اینترنتی نیست.))))


چکیده :

اصطلاح معاملات با حق استرداد را قانون ثبت در سال 1310 در خصوص معاملاتی نظیر بیع شرط که از آنها سوءاستفاده شده است ابداع کرده و اثر تملیکی را از این‌گونه معاملات سلب نموده است.قانون ثبت در خصوص‌ معاملات با حق استرداد مقررات مفصلی طی مواد 33 تا 39 وضع نموده است؛ باوجود اهمیت این موضوع از لحاظ حقوق ثبت و حقوق مدنی،تاکنون بحث‌ مفصلی در مورد آن صورت نگرفته است. در این مقاله پس از ارائه تعریفی از این‌گونه معاملات،مبانی،آثار و اجرای آنها به اختصار مورد بررسی قرار می‌گیرند.در مواردی پس از وقوع دو یا چند معامله متوالی نسبت به مبیع، نخستین فروشنده برای فسخ بیع اقدام می کند. که در مواجهه با چنین قضیه و راجع به چگونگی تصرفات خریدار اول و ایادی بعد از او، دادگاهها اتفاق نظر ندارند و آراء متناقضی صادر می کنند. که متاسفانه به حقوق ذی نفع ثالث لطمه وارد می آورد. در مقاله حاضر تلاش شده است تا ماهیت تصرفات مزبور از دیدگاه اصول و قواعد حقوقی طی سه بخش مشتمل بر الف- کلیات ب - تحلیل حقوقی موضوع ج- جمع بندی و نتیجه گیری مورد بررسی قرار گرفته و تبیین شود.

 

فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه‌    

معرفی بحث        

سوءاستفاده از بیع شرط و معاملات مشابه         

تاریخچه مقابله با این سـوءاستفاده

تعریف و ماهیت معاملات با حق استرداد          

اوصاف حقوقی معاملات با حق استرداد

اعتبار مواد 33 و 34 قانون ثبت شورای نـگهبان

پاسـخ پرسـش دوم  

الف)نظریه تـقلب نـسبت به قانون‌       

ب)اعتبار‌ قصد و اراده در عقد‌           

فقه عامه 

حقوق انگلیس       

آثار معاملات با حق استرداد  

سلب اثر تملیکی از عقد بیع‌ شـرط‌ و عـقود‌ مـشابه(معاملات با حق‌ استرداد)     

مـالکیت مـنافع

آیا در بـیع شـرط اخـذ‌ به‌ شفعه جاری می‌شود؟    

حقوق‌ و تکالیف‌ طرفین       

 حقوق و تکالیف انتقال‌دهنده 

تقاضای ثبت‌  

حق استرداد-تکلیف پرداختن دین

حق درخواست فروش‌ ملک‌ از طریق حراج و انصراف از آن

حقوق و تکالیف انتقال‌گیرنده(طلبکار‌)  

احـق عـینی طـلبکار‌

حق تقاضای وصول طلب‌

انتقال‌گیرنده مالک منافع مورد معامله در مدت حق‌ استرداد‌

حق واگذاری مال مـورد‌ مـعامله‌ بـه انتقال‌گیرنده در صورت نـبودن خـریدار  

انـحلال مـعاملات با حق استرداد

اعمال حق استرداد 

شرایط اعمال حق استرداد    

لزوم رد ثمن یا پرداخت دین  

لزوم رد مثل ثمن   

چگونگی رد ثمن

اهلیت اعمال حق استرداد

انتقال حق استرداد به وارث‌ الف)اصل امکان انتقال          

اسقاط حق استرداد 

اثر‌ اعمال حق استرداد

اجرای‌ معاملات با حق استرداد          

صدور اجراییه‌

درخواست وصول طلب      

مفاد‌ اجراییه         

اصل طلب          

اجور     

خسارت تأخیر تـأدیه‌           

مـرجع صـدور اجراییه        

اجـراییه عـلیه چـه کـسی صـادر می‌شود           

ارسال اجراییه به اداره ثبت و اطلاع بدهکار      

تقاضای حـراج‌ و انصراف از آن        

اقدام به مزایده و زمان آن     

ختم اجرا 

پرداخت طلب بستانکار        

واگذاری مورد معامله به انتقال‌گیرنده   

در خـصوص امـوال غـیر منقول  

در خصوص امـوال منقول           

استثناء:امتیاز‌ بانک‌ها         

نگرشی به معاملات با حق استرداد و بررسی ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و مقایسه آن با بعضی از مواد قانون مدنی

معاملات با حق استرداد در گذر زمان

بحث نخست:سیر تحولات قانونی

بحث دوم‌:تعریف‌

بحث سوم           

بحث چـهارم

معامله با حق استرداد و نحوه مرحله ثبت موضوع آن

آثار بیع شرط در قانون مدنی 

تفاوت بیع خیاری قانون مدنی با معامله رهنی

تحلیل موضوع در فقه امامیه

لازم بودن عقد رهن

شرط وکالت در رهن

اولویت مرتهن

 تصرف در مورد رهن

بیع شرط (معامله با حق استرداد)در قانون ثبت و بخشنامه های ثبتی

مبحث اول: پیشینه تاریخی و ماهیت حقوقی اصطلاح معامله با حق استرداد

مبحث دوم : معامله با حق استرداد تملیکی نیست

مبحث سوم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی

مبحث چهارم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه

مبحث پنجم: انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود.

مبحث ششم: عطف بماسبق شدن مقررات مادة 34 قانون ثبت

مبحث هفتم: ثبت معاملات غیر منقول با حق استرداد بیگانگان

مبحث هشتم: انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد، استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار را ندارد  

مقایسه بیع شرط قانون مدنی با معامله با حق استرداد قانون ثبت       

مبحث اول: رابطه بیع شرط و معامله با حق استرداد

مبحث دوم: معامله با حق استرداد، عقد لازم است یا جایز؟  

تحلیل ماده 147 ق . ث. و قوانین و آراء وحدت رویة مربوط به ماده 147     

مبحث اول

ساختمان های بدون سند مالکیت (ماده 147 ق. ث. )

تحلیل موضوعی

مبحث دوم

قوانین مربوط به موضوع بحث

مبحث سوم

آراء وحدت رویه مربوط به بحث

گفتار اول- قاعده در انتقال اعیان

بند اول- انتقال عین در خیار شرط

بند دوم- انتقال عین با توجه به معاملات با حق استرداد

بند سوم- انتقال عین در سایر خیارات (مثل خیار غبن)

بند چهارم- نتیجه گیری و انتخاب نظراقوی

گفتار دوم- قاعده در انتقال منافع

بنداول- انتقال منافع در خیار شرط

بنددوم- انتقال منافع درمعامله با حق استرداد

بند سوم- انتقال منافع در سایر خیارات  

گفتارسوم- بیان قاعده در ایجاد حق برای ثالث

بند اول- وضعیت حق ثالث در خیار شرط و معاملات با حق استرداد 

بند دوم- وضعیت حق ثالث در سایر خیارات

جمع بندی و نتیجه گیری

بنداول- در عقود تملیکی

بند دوم- در عقود عهدی

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

 

منابع و مآخذ

کاتوزیان‌،ناصر‌،قانون مدنی در نظم کنونی معاصر.

جعفری لنگرودی،محمد جعفر،مجموعه محشای قانون مدنی.

جعفری لنگرودی‌،محمد‌ جعفر‌،ترمینولوژی حقوق.

نـظریات شـورای محترم نگهبان.

جعفری لنـگرودی،مـحمد جعفر،تاریخ حقوق‌ ایران‌.

امامی‌،سید حسن،حقوق مدنی.

 حقوق مدنی(رهن، صلح)، دکتر جعفر جعفری لنگرودی۱۳۴۹، چاپ اول.

 حقوق مدنی (عقود اذنی-وثیقه های دین، عقود معین۴ ) دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات مدرس با همکاری شرکت بهمن برنا، ۱۳۷۶، چاپ دوم

 حقوق مدنی، دکتر سید حسین صفایی، ۱۳۵۰ ، ج۲

 حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها، ج۱ مفهوم عقد، انعقاد قرارداد) دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات مدرس با  همکاری شرکت بهمن برنا، ۱۳۷۲ ، چاپ دوم

 حقوق تجارت تطبیقی، دکتر ربیعا اسکینی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، مهر ۱۳۷۳ ، چاپ اول

کتابنامه فارسی

شهری ، غلامرضا ، حقوق ثبت اسناد و املاک ، چاپ بیست و چهارم ، انتشارات جهاد دانشگاهی – واحد علامه طباطبایی ، تهران 1378 .

 شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ چهارم، انتشارات مجد، 1380 – تهران .

قربانی ، فرج الله، آراء وحدت رویة دیوان عالی کشور، حقوقی، از سال 1328 – 1385 ، چاپ چهارم، انتشارات فردوسی، تهران 85 ، رای شمارة 27 .

 کاتوزیان ، ناصر ، دورة مقدماتی حقوقمدنی، اعمال حقوقی ، قرارداد و ایقاع، چاپ سوم ، پاییز 1374 ، نشر بهمن ، تهران .

کاتوزیان ، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، درسهایی از عقود معین، چاپ نهم- 1385 .

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی - درسهایی از عقود معین، ج 2 ، چاپ دهم، تهران.

کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی، چاپ یازدهم، نشر میزان، پاییز 84 .

منابع فارسی

احمدی طباطبایی‌،دکتر‌ مـحمد‌ جـواد،اخـذ بـه‌ شـفعه‌ در حقوق ایران و فـقه‌‌ اسـلام‌.

امامی،دکتر سید حسن،حقوق مدنی،کتابفروشی اسلامیه،ج اول،چاپ‌ 0731.

جعفری لنگرودی،دکتر‌ محمد‌ جعفر،رهن و صـلح،چـاپخانه آفـتاب،9431‌.

جعفری‌ لنگرودی،دکتر‌ محمد‌ جعفر‌،مجموعه مـحشی قـانون مـدنی‌،کـتابخانه‌ گـنج دانـش،چاپ اول،9731.

جناتی،آیت اله محمد ابراهیم،منابع اجتهاد از دیدگاه‌ مذاهب‌ اسلامی، انتشارات کیهان،زمستان 0731.

کاتوزیان‌،دکتر‌ ناصر‌،عقود‌ معین‌،ج سوم(عقود اذنی‌-وثیقه‌های‌ دین)، انتشارات بهنشر،چاپ اول،4631.

کـاتوزیان،دکتر ناصر،مقدمه علم حقوق،چاپ دوازدهم،مهرماه 9631‌.

کاتوزیان‌،دکتر‌ ناصر،قواعد عمومی قراردادها،جلد پنجم،شرکت‌ سهامی‌‌ انتشار‌،چاپ‌ چهارم‌،3831‌.

کاتوزیان،دکتر ناصر،دوره عقود معین،ج اول،معاملات معوض،عقود تـملیکی،شـرکت سهامی انتشار،چاپ نهم،4831.

کاشانی،دکتر سید محمود،نظریه تقلب نسبت به قانون‌،دانشگاه شهید بهشتی(دانشگاه ملی)،چاپ دوم،سال 4531.

منابع عربی

نجفی،شیخ محمد حسن(معروف به صـاحب جـواهر)،جواهر الکلام:شرح‌ شرایع الاسلام،دار الکتب الاسلامیه،تهران،4931 هـ‌.ق.

تحقیقات حقوقی » پاییز و زمستان 1385 - شماره 44 (صفحه 274)

رد‌ المختار علی الدر المختار:حاشیه ابن عابدین،دار الاحیاء التراث العربی، ج چهارم،بیروت،بی‌تا.

شهید ثـانی،الروضـة البهیة فی شرح اللمعة الدمـشقیه،ج سـوم،منشورات‌ جامعة النجف الدینیه،بی‌تا.

الفتاوی‌ الهندیه‌،شیخ نظام و گروهی از علمای هند،ج سوم،دار الاحیاء التراث العربی،بیروت،بی‌تا.

شیخ شمس الدین سرخسی،المبسوط،بـا کـوشش حاج محمد افندی‌ تـونسی‌‌ (فـقه حنفی)،سال 4231،بی‌تا‌.

عبد‌ اللّه بن احمد بن قدامه(معروف به ابن قدامه)،المغنی،در فقه حنبلی و مقایسه آن با سایر مذاهب،چاپ عالم الکتب،بیروت،بی‌تا.

شیخ‌ مرتضی‌ انصاری،کتاب المکاسب،مـجمع‌ الفـکر‌ الاسلامی،قم،چاپ‌ ششم،0831.

مقالات و قوانین

مجموعه قوانین و مقررات روزنامه رسمی،سال 4631.

مهرپور،دکتر حسین،مقاله اصل چهارم قانون اساسی و قلمرو شمول آن، مجله کانون وکلا،شماره 641‌ و 741‌،بهار و تابستان 8631.

حقوق انگلیس

Kevin,Gray,Elements of Land law,University lecturer in . Law,Vambridge

Jenk,Edward,The Book of English Law Entity on Contracts, . Vol.2,Specific Contracts,1994‌

3-. Chitty‌ on Contracts‌,1994,Vol.2,No.41-002

 


فایل های مرتبط ( 16 عدد انتخاب شده )
PDF -وظایف و اختیارات مدیران دفاتر دادگاه های عمومی
PDF -وظایف و اختیارات مدیران دفاتر دادگاه های عمومی

تحقیق ورد word - اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته با توجه به اصول و مبانی قانون مدنی
تحقیق  ورد word - اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته با توجه به اصول و مبانی قانون مدنی

سمینار حقوق - بررسی جایگاه ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در فرآیند قانون گذاری و تصویب قوانین در حقوق ایران
سمینار حقوق - بررسی جایگاه ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در فرآیند قانون گذاری و تصویب قوانین در حقوق ایران

پاورپوینت - بررسی صحنه جرم
پاورپوینت - بررسی صحنه جرم

پاورپوینت - ربا و رباخواری
پاورپوینت - ربا و رباخواری

تحقیق ورد word - بررسی قوانین دادرسی اداری در ایران و سیر تحولات آن
تحقیق ورد word - بررسی قوانین دادرسی اداری در ایران و سیر تحولات آن

خیانت در امانت
خیانت در امانت

مبانی حقوق محیط زیست با نگرشی بر اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مبانی حقوق محیط زیست با نگرشی بر اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پاورپوینت حقوق - مسئولیت كیفری
پاورپوینت حقوق - مسئولیت كیفری

پاورپوینت حقوق - ضمانت نامه بانکی
پاورپوینت حقوق - ضمانت نامه بانکی

پاورپوینت صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی ICC
پاورپوینت صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی  ICC

پاورپوینت - رابطه بین پلیس علمی با جامعه شناسی جنایی
پاورپوینت  - رابطه بین پلیس علمی با جامعه شناسی جنایی

پاورپوینت - حریم شخصی در حقوق
پاورپوینت - حریم شخصی در حقوق

پاورپوینت - تقلب نسبت به قانون حقوق بین الملل خصوصی
پاورپوینت - تقلب نسبت به قانون حقوق بین الملل خصوصی

تحقیق کامل ورد word -بررسی امور‌ حکمی در حقوق - دارای پاورقی منابع در پایین صفحات
تحقیق  کامل ورد word  -بررسی امور‌ حکمی  در حقوق - دارای پاورقی منابع در پایین صفحات

تحقیق ورد word -نقش و جایگاه قسم و سوگند در ادله ی اثبات دعوی کیفری در نظام حقوقی ایران
تحقیق ورد word -نقش و جایگاه قسم و سوگند در ادله ی اثبات دعوی کیفری در نظام حقوقی ایران

پشتیبانی از تمامی بانک ها-همکاری در فروش فایل - فایل دارم دات کام

بالا